როგორია თქვენი მარკეტინგული სტრატეგია ?

მარკეტინგული სტრატეგიათქვენი მარკეტინგული სტრატეგია არ მუშაობს – თუ გაქვთ კარგი პროდუქცია ან მომსახურება და არასაკმარისი გაყიდვები.

მარკეტინგული სტრატეგია არ არის მრავალგვერდიანი კომპლექსური დოკუმენტი, რომლის წაკითხვა და გააზრება რთული და გაუგებარი.

ეს არის მარტივი სამოქმედო გეგმა, რომელიც შედგენილია იმისთვის, რომ იოლად იყოს აღსაქმელი და აღსრულებადი გადაწყვეტილების მიმღები მენეჯერებისთვის. 

ამ სტატიაში განვიხილავთ მარკეტინგული გეგმის შინაარს, მის კომპონენტებს, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი შედგენილი მარკეტინგული გეგმის უფასო ნიმუში.

მარკეტინგული გეგმის მნიშვნელობა

მარკეტინგული გეგმის მეშვეობით თქვენ საშუალება გაქვთ:

მარკეტინგული აქტივობის მიმართულება – ზუსტად გეცოდინებათ რა მიზნების და ამოცანების შესრულებას ემსახურება კონკრეტული აქტივობა.

მარკეტინგული ხელსაწყოების განსაზღვრა – რა ხელსაწყოების და პლატფორმების გამოყენება მოხდება ამ მიზნების მისაღწევად?

ბიუჯეტის განსაზღვრა – თქვენ შეძლებთ განსაზღვროთ სარეკლამო ბიუჯეტი და გქონდეთ წარმოდგენა თუ რა შედეგს მიიღებთ ამ ინვესტიიციით.

კონტროლის მექანიზმები – თქვენ ზუსტად გექნებათ განსაზღვრული ის კონტროლის მექანიზმები, რომლითაც გაზომავთ და შეაფასებთ შედეგებს დროის კონკრეტულ მონაკვეთებში.

როგორ შევქმნათ მარკეტინგული გეგმა?

წარმოგიდგენთ მარკეტინგული გეგმის შედგენის ეტაპებს:

 • მარკეტინგული მიზნების განსაზღვრა
 • ვინ არის თქვენი მომხმარებელი?
 • თქვენი კონკურენტების ქცევა
 • მარკეტინგული არხების არჩევა
 • მარკეტინგული მესიჯების განსაზღვრა
 • ფინანსები & ბიუჯეტირება
 • მარკეტინგული გეგმის განხორციელება
 • შეფასება და კორექტირება

 

 

  •  
  • What are the steps involved in writing an effective marketing strategy?
 • Body
  • Step 1: Define your goals
  • Step 2: Research your target audience
  • Step 3: Analyze your competition
  • Step 4: Choose your marketing channels
  • Step 5: Create your marketing messages
  • Step 6: Develop your marketing budget
  • Step 7: Implement your marketing plan
  • Step 8: Measure your results
 • Conclusion
  • Summary of the key points
  • Call to action

Here are some additional tips for writing an effective marketing strategy:

 • Make sure your goals are specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART).
 • Research your target audience thoroughly to understand their needs and wants.
 • Analyze your competition to identify their strengths and weaknesses.
 • Choose marketing channels that will reach your target audience and deliver your messages effectively.
 • Create marketing messages that are clear, concise, and persuasive.
 • Develop a marketing budget that is realistic and sustainable.
 • Implement your marketing plan and track your results regularly.
 • Revise your marketing strategy as needed to ensure that it is effective and up-to-date.

By following these tips, you can write an effective marketing strategy that will help you reach your business goals.