ბრენდბუქის შექმნა - რა გავითვალისწინოთ?

რა არის ბრენდ ბუქი და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეფექტური ბრენდბუქის შექმნა?

ბრენდბუქი არის გზამკვლევი თქვენი ბრენდის შესახებ, რომელშიც განსაზღვრულია:

 • ბრენდის იდენტობა & ისტორია
 • გრაფიკული დიზაინის ელემენტები
 • ცალკეული ბრენდისთვის დამახასიათებელი სხვა ელემენტები

ბრენდ ბუქის ელემენტები:

 • ლოგოს დიზაინი
 • ლოგოს ფერთა პალიტრა და გამოყენების წესი
 • გრაფიკული ელემენტები: სავიზიტო ბარათი, სოც. მედიის ბრენდირება, ვებ დიზაინის საფუძვლები და სხვა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი ბრენდბუქის დამზადება?

ბრენდბუქი დამზადება საჭიროა მაშინ, როდესაც ბრენდი სწრაფად იზრდება და ვითარდება, საჭიროებს ერთიანი მიდგომებს, სტილს და სტრატეგიას.

ბრენდბუქი არის გზამკვლევი, რომელიც აადვილებს მარკეტინგული აქტივობას, სხვადასხვა მიმართულებით, იმ წესთაკრებულისა და მზა ვიზუალური ელემენტების მეშვეობით, რომელიც განსაზღვრულია მასში.

10 Essential Elements of a Brandbook:

 1. Executive Summary: A brief overview of your brand, its mission, vision, and values.
 2. Brand Story: A narrative that captures the essence of your brand, its origin, and its purpose.
 3. Target Audience: A detailed description of your ideal customer, including demographics, psychographics, and needs.
 4. Brand Values: The core principles and beliefs that guide your brand’s decisions and actions.
 5. Brand Personality: The unique attributes and characteristics that define your brand’s voice and tone.
 6. Brand Voice and Tone Guidelines: Specific rules and examples for how your brand should communicate in written and verbal content.
 7. Visual Identity:
  • Logo: Primary logo and variations for different applications.
  • Color Palette: Defined set of brand colors with specific codes and usage guidelines.
  • Typography: Selected fonts for headlines, body text, and other applications.
  • Imagery: Guidelines for image styles, photography, and illustrations.
 8. Messaging Framework: Key messages that communicate your brand’s value proposition and resonate with your target audience.
 9. Brand Applications:
  • Stationery Design: Templates for business cards, letterheads, envelopes, etc.
  • Marketing Materials Design: Guidelines for applying your brand to brochures, presentations, and social media graphics.
  • Website and Digital Design: Guidance on how to implement your brand identity on your website and other digital assets.
 10. Brand Usage Guidelines:
  • Logo Usage: Specific rules for logo placement, size, colors, and minimum clear space.
  • Color Usage: Guidance on how to use brand colors in different contexts and combinations.
  • Typography Usage: Rules for font sizes, weights, and combinations for different applications.
  • Imagery Usage: Guidelines for selecting and using images that align with the brand identity.

Bonus element:

 • Brand Do’s and Don’ts: A clear list of what to do and what to avoid when representing the brand to maintain consistency and effectiveness.

Remember, this is a general framework, and the specific elements you include in your brandbook will depend on your unique brand and needs.